از پوسته بزرگ آموزش آنلاین دیجی اکادمی رونمایی شد ...

پل های ارتباطی

مریم کشاورز

 

مهارت ها

درمان اختلالات اضطرابی، افسردگی و وسواس (بزرگسال) 100
مهارتهای زندگی 100
درمان شناختی رفتاری CBT 100
درمان پذیرش و تعهد ACT 100

حیطه تخصصی:
درمان اختلالات اضطرابی، افسردگی و وسواس (بزرگسال)
مدرس مهارتهای زندگی
رویکرد درمانی:
درمان شناختی رفتاری CBT
درمان پذیرش و تعهد ACT

سوابق تحصیلی:
• کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبایی
• کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه الزهرا

سوابق شغلی:
مدیر و موسس مرکز روانشناسی بینش
• تألیف کتاب «روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی»، انتشارات ارشد، سال چاپ ۱۳۸۸.
• تألیف کتاب «آمار توصیفی و استنباطی در روانشناسی و علوم تربیتی»، انتشارات ارشد، سال چاپ ۱۳۸۸.

مقالات چاپ شده:
• رابطهٔ شکرگزاری و سبکهای مقابله با استرس، سال چاپ ۱۳۹۱

سوابق آموزشی و تدریس:
• کارگاه‌ مدیریت خشم و حل تعارض
• کارگاه‌ مدیریت استرس و حل مساله
کارگاه افزایش اعتمادبنفس و خودآگاهی
کارگاه غلبه بر کمال گرایی
کارگاه جراتمندی و همدلی
کارگاه ارتباط موثر