از پوسته بزرگ آموزش آنلاین دیجی اکادمی رونمایی شد ...

پل های ارتباطی

مائده عباسپور

 

مهارت ها

متخصص اعصاب و روان 100
درمان دارویی 100

حیطه تخصصی:
متخصص اعصاب و روان

رویکرد درمانی:
درمان دارویی

سوابق تحصیلی:
•پزشک عمومی
•دکترای تخصصی روانپزشکی

سوابق شغلی و پژوهشی:
روانپزشک شاغل در بیمارستان اعصاب روان میلاد